SPAS

Udruženje privatnih apotekara Srbije

Injekcije - Bočice - Depo ampule - Lio Bočice - Infuzijski rastvor - Lio ampule - Kristule - Sirete - Rastvor za dijalizu - Film tablete - Tablete - Kapsule - Dražeje - Lingvalete - Pastilete - Šumeće tablete - Lakirane tablete - Oriblete - Bukalete - Solucija za oralnu upotrebu - Kapi za oralnu upotrebu - Oralne ampule - Kesice - Emulzije - Sirup - Granulat - Prašak - Penušavi prašak - Rastvor za inhalaciju - Gel - Krem - Mast - Rastvor za spoljnu upotrebu - Pena - Posip - Tinktura - Suspenzija - Pasta - Supozitorija - Globule - Vaginalete - Stili - Aerosol - Kapi za spoljnu upotrebu - Losioni - Sprej - Prašak za insufliranje - Aerosol sprej - Pločice - Čaj - Kuglice - Cevčice - Mikroklizma - Flaster na flanelu - Flaster na platnu - Cigarete - Spužvasta masa - Šampon - Čelične boce - Komprese

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О АПОТЕКАРСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

 

Закључком Одбора за јавне службе 05 број: 011-12849/2016 од 11. јануара 2017. године, на основу члана 41. став 3. Пословника Владе (,,Службени гласник РС” бр. 61/06- пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства здравља, утврђен је Програм јавне расправе о Нацрту закона о апотекарској делатности.


У складу са утврђеним програмом јавне расправе, Министарство здравља је спровело јавну расправу у периоду од 13. јануара 2017. године до 02. фебруара 2017. године за представнике државних органа, јавних служби, представнике здравствених
 установа, стручну јавност и друге заинтересоване субјекте. Текст Нацрта закона о апотекарској делатности је био постављен на интернет страници Министарства здравља и на порталу е-управе. За време трајања јавне расправе, јавност је имала могућност да предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре достави на електронску адресу: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или писменим путем на адресу Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

У току трајања јавне расправе организована је презентација Нацрта закона, и то у следећим градовима: у Београду 13. јануара 2017. године у просторијама Привредне коморе Србије, у Новом Саду 17. јануара 2017. године у сали Скупштине АП Војводине, у Крагујевцу 18. јануара 2017. године, у сали скупштине Града Крагујевца и у Нишу 19. јануара 2017. године, у просторијама Медицинског факултета Универзитета у Нишу. Нацрт закона су поред Мирјане Ћирић, помоћник министра здравља у Сектору за организацију здравствене службе, презентовали и чланови Посебне Радне групе за израду Нацрта закона о апотекарској делатности, и то: др Биљана Станојевић и Дарко Бјелић, дипл. правник.

Након представљања Нацрта закона о апотекарској делатности, спроведена је дискусија о предлозима, примедбама и сугестијама које су дате на Нацрт. На јавним расправама похваљен је рад Министарства здравља као носиоца израде овог закона, који се доноси први пут у савременој српској историји и који представља усаглашавање са измењеним демографским, епидемиолошким, логистичким и инфраструктурним условима за обављање апотекарске делатности, као и са савременим стручним ставовима и достигнућима у циљу да се обезбеди висок ниво заштите јавног здравља грађана Србије. Представници струке били су укључени у израду Нацрта закона о апотекарској делатности преко представника Фармацеутске коморе Србије у Посебној Радној групи за израду Нацрта закона о апотекарској делатности.

Такође, у току јавне расправе одржан је и посебан састанак са представницима Привредне коморе Србије, представницима Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити, ради разматрања њихових предлога, као и члановима делегације Европске комисије у Београду.


У току трајања јавне расправе путем електронске поште пристигло је укупно 624 коментара.


Радна група која је учествовала у изради Нацрта закона анализирала је све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, и одлучила да: прихвати 176 предлога, да делимично прихвати 64 предлога и не прихвати 384 предлога.


Најчешће примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона биле су:

-   да се апотекарска делатност дефинише као здравствена делатност којом се обезбеђује фармацеутска здравствена заштита грађана, а која се спроводи кроз систем здравствене заштите, што је Радна група прихватила;
   

-   да се апотека дома здравља јасно дефинише као део здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите која искључиво може обављати послове апотекарске делатности, снабдевања лековима и медицинским средствима за потребе те здравствене установе у обављању здравствене заштите, што је Радна група прихватила;

-   да се јасније дефинишу критеријуми за Мрежу апотека, посебно везано за гравитационо подручје, што је Радна група прихватила;

-   да апотека основана у одређеном гравитационом подручју након престанка са радом на тој локацији због више силе, односно престанак закупа, може наставити рад на другој локацији истог гравитационог подручја, што је Радна група прихватила;

-   да апотека може вршити промет и другим производима за унапређење и очување здравља, као и предметима опште употребе, у складу са актом који доноси министар, при чему се брише на предлог Фармацеутске коморе Србије, што је Радна група прихватила;

-   да апотекарску установу у приватној својини не може основати доктор медицине који обавља послове здравствене делатности, у циљу спречавања сукоба интереса, што је Радна група прихватила;

-   да се апотекарска установа може основати и у складу са прописима којима се уређује концесија, што је Радна група прихватила;

-   да се прописана квадратура свих облика обављања апотекарске делатности повећа, односно смањи, што Радна група није прихватила, јер је детаљном анализом потврђено да је квадратура предложена Нацртом закона у складу са делатношћу која се обавља у апотеци;

-   да изузетно, број организационих јединица који се могу везати за седиште, односно огранак, може бити већи од четири оснивањем већег броја апотекарских станица, што је Радна група прихватила;

-   да се у организационе јединице дода централни магацин са дефинисаним условима по питању кадра, простора и опреме потребним за оснивање, што је Радна група прихватила;

-   да се у организационе јединице дода јединица за фармакоинформатику са дефинисаним условима по питању кадра, простора и опреме потребним за оснивање, што је Радна група прихватила;

-   да апотекарска установа, односно апотека као приватна пракса мора да обезбеди одговарајуће врсте и количине лекова и медицинских средстава којима је издата дозвола за стављање у промет, што је Радна група прихватила;

-   да седиште, односно огранак могу да снабдевају израђеним магистралним лековима организациону јединицу која је за њих везана, што је Радна група прихватила;

-   да се као обавезна литература дода Национални делокруг рада фармацеутских техничара Србије, што Радна група није прихватила из разлога што је Нацртом закона прописан Водич добре апотекарске праксе, који представља стручне смернице, док се Националним делокругом рада фармацеутских техничара, дефинишу послови које обавља фармацеутски технучар, што се не сматра стучном литературом;

-   да се у Нацрту закона одредбе које се тичу издавања у закуп прецизније дефинишу, односно да се наведене одредбе односе на издавање у закуп слободног простора апотекарске установе, што је Радна група прихватила;

-   да се у Нацрту закона избришу одредбе којима се обавезује апотекарска установа, односно апотека приватна пракса да пружи хитну медицинску помоћ, што Радна група није прихватила из разлога што је Нацртом закона јасно дефинисано да се ова обавеза обавља у складу са законом, односно пословима и компетенцијама здравственог радника које су предвиђене законом;

-   да апотеку приватну праксу може основати један или више дипломираних фармацеута, односно магистра фармације, што Радна група није прихватила из разлога што прописима из области предузетништва групна пракса није предвиђена;

-   да се изједначе услови по питању кадра, простора и опреме за апотекарску јединицу и апотеку приватну праксу, што Радна група није прихватила из разлога што је одредбама закона дефинисано да уколико радно време апотеке приватне праксе захтева присуство још једног дипломираног фармацеута, односно магистра фармације она мора испуњавати услове предвиђене за апотекарску јединицу;

-   да се Нацртом закона предвиде оштрије казнене одредбе у случају кршења одредаба овог Закона везано за прописан кадар, што је Радна група прихватила;

-   да се у Нацрту закона бришу одредбе које се тичу забране вертикалне интеграције, што Радна група није прихватила из разлога заштите професионалне независности дипломираних фармацеута, односно магистара фармације, спречавања монопола на тржишту и нелојалне конкуренције, спречавања потенцијално штетних уговора који могу утицати на равномерну доступност и расположивост лекова и медицинских средстава;

-   да се оснивачка права апотекарских установа у приватној средини ограниче искључиво на дипломиране фармацеуте, односно магистре фармације, што Радна група није прихватила, јер је за друге пружаоце здравствене заштите у здравственом систему Републике Србије, омогућено да здравствене установе у приватној својини оснива правно или физичко лице, те да не би дошло до дискриминације;

-   да је у поступцима усаглашавања са одредбама овог закона, у погледу измене назива здравствене установе и њених организационих јединица, здравствена установа особођена плаћања такси и трошкова поступака државних органа, што је Радна група прихватила;

Велики број предлога односи се на решења која су већ интегрисана у Нацрт закона, тако да те предлоге Радна група није прихватала док су поједине сугестије и предлози били од великог значаја, али нису законска материја, те стога нису могли бити интегрисани у текст Нацрта закона. Посебно се истиче велики број предлога везаних за увођење јединствене малопродајне цене лека који се издају на терет Републичког Фонда за Здравствено Осигурање. Ове примедбе иако означене као одбијене за уношење у Нацрт Закона, биће део иницијативе за унапређење прописа којима се уређује област лекова и
медицинских средстава.

Сви предлози и сугестије који су били у правцу побољшања предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се он заснива уграђени су у закон.

По завршеној јавној расправи може се, као општи закључак, истаћи да је јавна расправа на Нацрт закона о апотекарској делатности спроведена, без икаквих проблема, са задовољавајућим резултатима.