PGEU - saopštenje Lekovi i životna sredina

Nakon objavljivanja pisma preporuka Evropske komisije* o strateškom pristupu ka regulisanju uticaja farmaceutskih procedura na životnu sredini u martu 2019, apotekari EU potvrdili su svoju posvećenost smanjenju i sprečavanju uticaja na životnu sredinu koji imaju procesi ispitivanja lekova, proizvodnje i primene kao i odlaganja humanih i veterinarskih lekova.

Predsednik PGEU-a Michal Byliniak, rekao je: - Apotekari širom Evrope dele sve veću zabrinutost zbog negativnih uticaja koje farmaceutske procedure i postupci mogu da imaju na životnu sredinu, i, kao rezultat toga, na zdravlje ljudi i životinja.
Kao stručnjaci za lekove, oni su u prilici da povećaju svest javnosti, promovišu opreznu upotrebu i ispravno odlaganje lekova i daju savete o dostupnosti „zelenijih“ lekova tamo gde su takve informacije dostupne.-

Da bi se smanjio i sprečio negativan uticaj lekova u životnu sredinu, PGEU traži od država članica EU, da, u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom i Evropskom agencijom za lekove (EMA):

• Preduzmu mere za povećanje svesti javnosti o opreznoj upotrebi lekove i prikupljanju farmaceutskog otpada.

• Pripreme smernice i informativne materijale za zdravstvene radnike o opreznoj upotrebi lekova.

• Istraže mogućnosti uključivanja aspekata zaštite životne sredine u obuku studenata farmacije i programe kontinuiranog profesionalnog razvoja kao deo pristupa “One Health”.

• Osiguraju poštovanje standarda zaštite životne sredine za proizvodnju lekova kao meru za promociju “zelene” proizvodnje.

• Obezbede odgovarajuće finansiranje procedura za zbrinjavanje i sakupljanje lekova koje vode apoteke.

• Smanje farmaceutski otpad uzrokovan ostatkom lekova, osiguravajući da se količine lekova izdate pacijentima podudaraju sa trajanjem lečenja što je više moguće.

Od Evropske komisije PGEU traži da se obezbede mehanizmi koji će sprečiti uticaj na odlučivanje zdravstvenih profesionalca u cilju očuvanja javnog zdravlja. Takođe potrebno je razvijati saradnju članica EU sa okolnim zemljama u cilju procene povezanosti između prisustva antimikrobnih lekova u okolini i razvoja i širenja antimikrobne rezistencije.

*Evropska komisija je institucija politički nezavisna od nacionalnih vlada koja predstavlja i štiti interese EU kao celine. Ona je pokretačka snaga unutar institucionalnog sistema EU: ona predlaže zakonodavstvo, politike i programe delovanja i odgovorna je za primenu odluka Evropskog parlamenta (EP) i Saveta.