UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 5 od 31.01.2019. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 1. stav 2, člana 2. st. 1, 9. i 10, člana 3. st. 2. i 5, člana 4. stav 3, člana 6. stav 9, člana 7. st. 2. i 5, člana 9. st. 5, 13. i 14, člana 11. st. 3. i 7, člana 15. stav 2. i člana 16. st. 1. i 3, koje se primenjuju po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.