UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANjA I PROPISIVANjA LEKOVA (Sl. glasnik RS br. 74/18 , 87/18)

PREUZETO SA www.zdravlje.gov.rs/downloads/2018/Dec/recept.docx

Shodno izmenjenom članu 37. stav 1. prikazani pravilnik se primenjuje:

1) od 1. marta 2019. godine u domovima zdravlja i zavodima za zdravstvenu zaštitu iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: Plan mreže), drugim davaocima zdravstvenih usluga primarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže i ustanovama socijalne zaštite, u kojima se propisuju lekovi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ugovorima zaključenim sa Republičkim fondom i apotekama sa kojima Republički fond ima zaključene ugovore radi pružanja usluge izdavanja lekova koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i za lekove koje pacijent plaća;

2) od 1. jula 2019. godine u domovima zdravlja u privatnoj svojini i privatnoj praksi i apotekama sa kojima Republički fond nema zaključene ugovore radi pružanja usluge propisivanja i izdavanja lekova;

3) od 1. januara 2020. godine u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže;

4) od 1. januara 2022. godine u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite van Plana mreže.

Detaljan prečišćeni tekst pročitajte OVDE.