UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA

Novi Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova („Sl. glasnik RS“, br. 74/2018) stupio je na snagu 13. oktobra 2018. god.

http://www.spas.rs/images/PDF/regulativa/Pravilnici/pravilnik_o_receptima.pdf

IZDVAJAMO…

                                                                                                Član 36.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova („Službeni list SRJ”, br. 16/94, 22/97 i 52/02).

                                                                                                Član 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se:

1) najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika u domovima zdravlja iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;

2) najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika u apotekama sa kojima Republički fond ima zaključene ugovore radi pružanja usluge izdavanja lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tek stu: ugovorene apoteke);

3) od 1. marta 2019. godine u domovima zdravlja u privatnoj svojini neugovorenim apotekama.

Član 11. stav 5. ovog pravilnika primenjuje najkasnije po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ugovorenim apotekama, a u zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i neugovorenim apotekama najkasnije po isteku tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Broj 110 -00-175/2016-06
U Beogradu, 19. septembra 2018.godine
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar,S.R.